dijous, 11 de gener de 2018

III Jornades sobre infància: Infància, família i institucionsIntervencions en la infància. Què fem?III Jornades: Infància, família i institucions.

Dissabte 17 de febrer de 2018

Des d’Espai Freud es proposa una trobada de reflexió entre persones interessades, professionals, col·lectius, organitzacions i institucions que s’ocupen de la infància. A partir de les presentacions dels convidats de la taula, s'obrirà el torn de participació i el diàleg. Mitjançant el treball grupal, cada participant podrà parlar de la seva experiència professional-personal en l’exercici de la seva funció, tant a títol particular com des de la institució o el camp en el que hi participa.
L’objectiu de les jornades és poder parlar de les intervencions en la infància, amb una especial atenció als fenòmens i a les manifestacions de la infància del segle XXI. Un dir sobre l’experiència que ens permeti poder anar realitzant concrecions i conclusions, sigui en forma de preguntes a reflexionar, recursos a implementar, manifestos i documents a difondre, campanyes de sensibilització, etc.
Fruit de les dues jornades anteriors i del treball en comissions ha estat el Document Marc sobre infància, que recull un consens interdisciplinari sobre infància amb l’interès de difondre’l entre els professionals i la ciutadania, i alhora per cercar el suport de professionals i institucions.

Programa

9:15hs a 10:30hs, presentacions de la taula i debat posterior:

- Introducció: Trajectòria i objectius de «Intervencions en la infància».
                           Román Pérez Burin, Psicòleg Sanitari, Psicoanalista.

- Ponència: «La institución del cuidado, el cuidado de la institución.
                      Atender a la infancia, construir ciudadanía
                      José Leal, Psicólogo Especialista en Clínica, Psicoanalista, asesor y supervisor  clínico e institucional.

10:3ohs a 11:oohs, pausa.

11:00hs a 12:30hs, grups de treball:

- Grup A: Infància/família i salut
- Grup B: Infància/família i educació
- Grup C: Infància/família i àmbit social

12:30hs a 13:45hs, posada en comú i col·loqui posterior.

Data: Dissabte 17 de febrer de 2018, de 9:15 a 13:45 hs.

Lloc: COPC: C/ Rocafort, 129, Barcelona

Requisits d'assistència:
- Entrada lliure.
- Inscripció prèvia mitjançant el formulari.
- Compromís ferm d'assistència, amb avís previ en el cas de no poder assistir-hi.
- Es prega puntualitat.

Formulari d'inscripció: PRÈMER AQUÍ
Contacte: espaifreud@gmail.com

dimarts, 9 de gener de 2018

Primeres entitats que donen suport al Document sobre infància

ACTO. Assistència Psicoanalítica, Psiquiàtrica i Psicològica. Barcelona 

APERTURA. Estudi, Investigació i Transmissió de la Psicoanàlisi. Barcelona

Asociación Europea de Historia del Psicoanálisis


Associació Catalana d'Atenció Precoç 


Associació Catalana de Llars d'infants


CAPI, espai terapèutic. Centre d'atenció psicològica (Cornellà de Llobregat)


CEP Eric Berne 

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya CEESC 

CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa), Mataró


L'Escola del Bosc. Associació per a la infància, l'educació, el lleure i el medi natural   

Fundació JOV (Moianès)


Fundació Vidal i Barraquer

Fundación Europea para el Psicoanálisis
                                                          
KAIRÓS Associació per l'Estudi, Recerca i Divulgació de la Psicoanàlisi

Psicòlegs Sense Fronteres. Catalunya 

Societat científica Metaescrits. Barcelona  


dilluns, 30 d’octubre de 2017

Document marc sobre infància

Intervencions en la infància. Què fem?

Document marc sobre infància*: 

(signar per donar suport al Document)

*Ver la versión en castellano al final de este escritoAquest escrit és fruit de jornades i trobades de treball d’un conjunt de professionals de diferents especialitats vinculades al món de la infància, promogut per Espai Freud 

ES DEL NOSTRE INTERÉS:

  1. Fer pública la preocupació que compartim respecte a com s’està atenent als nens i nenes del SXXI. 
  2.  Fer saber a la ciutadania de l’existència d’una pluralitat de formes de comprendre i d’atendre a la infància en el panorama assistencial i educatiu en l’actualitat.

ENS PREOCUPA:

-          L’estat d’excessiva estimulació de la vida quotidiana dels nens, d’una banda exposats a un ideal de productivitat i per l’altra a l’excessiu ús i abús de la tecnologia, tot plegat afavoreix un efecte de soledat, sobreexcitació i angoixa.

-          Que la perspectiva actual estigui centrada en la proliferació de diagnòstics psiquiàtrics i de teràpies farmacològiques fonamentades en protocols i pautes generals que tenen un caire reduccionista, simplificador i uniformador. 

-          Que hi hagi un model imperant en les àrees sanitària, educativa i d’assumptes socials que ha portat a la medicalització de la infància i a la patologització de la vida quotidiana.

-          Que en aquest model es converteixi el nen en objecte d’estudi centrat en els comportaments disruptius i en la producció escolar, desatenent així  la dimensió psíquica i social.

-          La tendència a menystenir el aspectes subjectius que formen part de la infància i de la vida, negant particularment el que fa a la tristesa, l’agressivitat i les pèrdues.

-          Que no s’atengui suficientment a les necessitats i a les demandes dels pares davant els fenòmens, les manifestacions i els símptomes de la infància del SXXI.

-          La poca cura amb els professionals que treballen en les diverses institucions i la poca escolta de les seves dificultats quotidianes.


VALOREM:                                                    

-          Que s’escolti, es comprengui i es respongui al que els infants expressen per mitjà del cos, de les accions i de les paraules.

-          La possibilitat de comprendre que les expressions i els conflictes del nen tenen un valor de llenguatge, que parlen de la situació particular de cada nen i del seu entorn, de les seves dificultats i del seu patiment.

-          Que en les institucions s’escolti i s’atengui el que cada professional manifesta des de la seva experiència particular i des de la seva ètica, creant espais de valoració interdisciplinaris de les qüestions i conflictes que es plantegen en i amb els nens.

-          Que els psicodiagnòstics dels nens es facin des d’una valoració clínica que atengui al conjunt de les àrees de la seva vida, particularment als vincles, i que permeti saber a què responen els símptomes.

-          Que la psicoteràpia es plantegi com un procés de transformació centrat en el vincle i en el llenguatge infantil (paraules, dibuixos, jocs), donant també espai als pares en tant agents actius.

-          Que la formació dels professionals vagi lligada a les seves demandes i a la seva experiència quotidiana; que entomi de forma creativa i participativa els reptes que planteja la infància del SXXI.

-          Articular un discurs interdisciplinari sobre la infància i la família, promoure trobades que donin lloc a que aparegui el saber de cadascú des de la seva experiència i la seva ètica.


En línia amb aquests conceptes i continuant amb la trajectòria, estem organitzant unes terceres jornades titulades “Infància, família i institució”, per tal de reunir, a partir de l’experiència dels participants, una panoràmica actual el més àmplia i diversa possible de les institucions públiques i privades en les àrees de salut, educació i l’àmbit social. Aquesta jornada tindrà lloc al COPC, al carrer de Rocafort  129, el 17 de febrer de 2018, de 9.15 a 13.45hs. Es requereix inscripció prèvia.descarregar el document en PDF 
 
Comissió de redaccióespaifreud@gmail.com

Barcelona, a setembre de 2017.


Documento marco sobre infancia:

(firmar para dar apoyo al Documento)Este escrito es fruto de jornadas y encuentros de trabajo de un conjunto de profesionales de diferentes especialidades vinculadas al mundo de la infancia, promovido por Espai FreudES DE NUESTRO INTERÉS:1.      Hacer pública la preocupación que compartimos respecto a cómo se está atendiendo a los niños y niñas del SXXI.
2.      Hacer saber a la ciudadanía de la existencia de una pluralidad de formas de comprender y de atender a la infancia en el panorama asistencial actual.


NOS PREOCUPA:


-          El estado de excesiva estimulación de la vida cotidiana de los niños, por un lado expuestos a un ideal de productividad y por el otro al excesivo uso y abuso de la tecnología, en una dinámica que favorece un efecto de soledad, sobreexcitación y angustia.
-          Que la perspectiva actual esté centrada en la proliferación de diagnósticos psiquiátricos y de terapias farmacológicas basadas en protocolos y pautas generales que tienen un carácter reduccionista, simplificador y unificador.
-          Que haya un modelo imperante en las áreas sanitaria, educativa y de asuntos sociales que ha llevado a la medicalización de la infancia y a la patologización de la vida cotidiana.
-          Que en este modelo se convierta al niño en objeto de estudio centrado en los comportamientos disruptivos y en la producción escolar, desatendiendo así la dimensión psíquica y social.
-          La tendencia a menospreciar los aspectos subjetivos que forman parte de la infancia y de la vida, negando particularmente los referidos  a la tristeza, la agresividad y las pérdidas.
-          Que no se atienda suficientemente a las necesidades y a las demandas de los padres ante los fenómenos, las manifestaciones y los síntomas de la infancia del SXXI.
-          El poco cuidado a los profesionales que trabajan en las diversas instituciones y la poca escucha de sus dificultades cotidianas.


VALORAMOS:                                               


-          Que se escuche, se comprenda y se responda a lo que los niños expresan por medio del cuerpo, de las acciones y de las palabras.
-          La posibilidad de comprender que las expresiones y los conflictos del niño tienen un valor de lenguaje, que hablan de la situación particular de cada niño y de su entorno, de sus dificultades y de su sufrimiento.
-          Que en las instituciones se escuche y se atienda a lo que cada profesional manifiesta desde su experiencia particular y desde su ética, creando espacios de valoración interdisciplinaria de las cuestiones y conflictos que se plantean en y con los niños.
-          Que los psicodiagnósticos de los niños se hagan desde una valoración clínica que atienda al conjunto de las áreas de su vida, particularmente de los vínculos, y que permita saber a qué responden los síntomas.
-          Que la psicoterapia se plantee como un proceso de transformación centrado en el vínculo y en el lenguaje infantil (palabras, dibujos, juegos), dando también espacio a los padres en tanto agentes activos.
-          Que la formación de los profesionales vaya ligada a sus demandas y a su experiencia cotidiana; que se aborde de forma creativa y participativa los retos que plantea la infancia del SXXI.
-          Articular un discurso interdisciplinario sobre la infancia y la familia, promoviendo encuentros que den lugar a que se ponga en juego el saber de cada quien desde su experiencia y su ética.
En línea con estos conceptos y continuando con la trayectoria, estamos organizando unas terceras jornadas tituladas «Infancia, familia e institución», buscando reunir, a partir de la experiencia de los participantes, una panorámica actual lo más amplia y diversa posible de las instituciones públicas y privadas en las áreas de salud, educación y del ámbito social. Esta jornada tendrá lugar en el COPC, en la calle de Rocafort 129, el 17 de febrero de 2018, de 9.15 a 13.45hs. Se requiere inscripción previa.


descargar el documento en PDF
 

Comisión de redacción

espaifreud@gmail.com

Barcelona, a septiembre de 2017.